Thứ hai, 07/01/2019 15:51 GMT+7

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ KX.01.06/16-20 “Nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức ở Việt Nam trong hội nhập quốc tế”

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1.1. Tên đề tài: Nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức ở Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

1.2. Mã số: KX01.06/16-20

1.3. Kinh phí thực hiện: 2.740 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.740 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

1.4 Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 11/2016 đến tháng 10/2018

1.5 Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu và Phát triển (thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội).

1.6. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Triệu Văn Cường.

1.7. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài:

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học,
học vị

Cơ quan công tác

1

Trần Thị Hạnh

Tiến sĩ

Viện Nghiên cứu và Phát triển

2

Nguyễn Minh Phương

Phó Giáo sư, tiến sĩ

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

3

Nguyễn Ngọc Vân

Tiến sĩ

Bộ Nội vụ

4

Đặng Xuân Hoan

Tiến sĩ

Học viện Hành chính Quốc gia

5

Hà Quang Ngọc

Tiến sĩ

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

6

Nguyễn Thị Hồng Hải

Phó Giáo sư, tiến sĩ

Học viện Hành chính Quốc gia

7

Lê Minh Quân

Phó Giáo sư, tiến sĩ

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

8

Trần Hậu Thành

Tiến sĩ

Ban Tổ chức Trung ương

9

Lê Thanh Huyền

Tiến sĩ

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

10

Nguyễn Nghị Thanh

Tiến sĩ

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

2.1 Thời gian dự kiến: Tháng 01/2019.

2.2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

3.1. Sản phẩm đã hoàn thành đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng của Hợp đồng nghiên cứu khoa học đã ký kết, gồm:

  • 01 báo cáo tổng hợp;
  •  01 báo cáo tóm tắt của báo cáo tổng hợp;
  •  01 báo cáo kiến nghị;
  •  01 báo cáo đề xuất mô hình tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế;
  •  02 sách chuyên khảo;
  • 10 bài bài báo khoa học đăng tạp chí chuyên ngành;
  •  01 bộ tài liệu giảng dạy;
  •  Tham gia đào tạo 02 tiến sỹ và 05 thạc sỹ.

3.2. Sản phẩm khoa học đã và sẽ chuyển giao cho:

Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian dự kiến ứng dụng

Cơ quan dự kiến ứng dụng

Ghi chú

1

Sách chuyên khảo: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ta Lý luận và thực tiễn

Từ tháng 11/2018

 

Sản phẩm được báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ để làm tài liệu tham khảo trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở Việt Nam.

NXB Hồng Đức, in và phát hành rộng rãi trong cả nước

2

Sách chuyên khảo: Đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức ở Việt Nam trong hội nhập quốc tế

 

Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng:

Số TT

Tên sản phẩm

Thời gian ứng dụng

Tên cơ quan ứng dụng

Ghi chú

1

Báo cáo khoa học tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài

10/2018-12/2018

1.Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức trung ương.

2.Bộ Nội vụ.

3.Văn phòng Chính phủ.

4.Học viện Chính trị Hồ Chí Minh.

5.Bộ Tài chính.

6.Học viện Hành chính Quốc gia.

7.Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.

8.Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.

Đã có công văn xác nhận của cơ quan tiếp nhận sản phẩm.

 

2

Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài

3

Báo cáo kiến nghị của đề tài

4

Báo cáo đề xuất mô hình tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

 

3.3. Về những đóng góp mới về khoa học của đề tài:

Đề tài nghiên cứu một cách toàn diện, hệ thống về lý luận, điều tra đánh giá khảo sát thực trạng để từ đó đề ra những luận cứ khoa học nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức ở Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

3.4. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

Đề tài cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện thể chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế giai đoạn 2016-2025 theo Đề án 163, ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ. .

Kết quả nghiên cứu của đề tài trực tiếp phục vụ Bộ Nội vụ triển khai nhiệm vụ theo Quyết định số 163/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025: “Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương Đảng và các cơ quan chức năng hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan thực hiện Quyết định này bảo đảm chất lượng, hiệu quả và yêu cầu, tiến độ quy định”.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 509

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)