Thứ sáu, 09/03/2018 16:40 GMT+7

Thông báo về việc Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2018

Thực hiện quy định tại Điều 35 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Điều 59, 60 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (Thông tư số 02/2017/TT-VPCP), Văn phòng Bộ đề nghị Quý đơn vị xây dựng báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của đơn vị trong Quý I năm 2018 và gửi về Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) trước ngày 20/3/2018 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Tệp đính kèm:

- Công văn số 77/VP-KSTTHC ngày 09/3/2018;

- Phụ lục các biểu mẫu báo cáo.

Nguồn: Văn phòng Bộ

Lượt xem: 2197

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)