Thứ sáu, 14/04/2017 14:41 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp quốc gia, mã số ĐTQG.2014-G/07

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

                                                                                                                                                          Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2017

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

 

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên đề tài, mã số:

Thông tin báo chí với công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế, Mã số: ĐTQG.2014-G/07

Thuộc: Đề tài độc lập

2. Mục tiêu,  nhiệm vụ:

Trên cơ sở tư duy đổi mới, phân tích làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, khảo sát thực trạng thông tin báo chí với công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, nêu rõ những vấn đề cấp bách đang đặt ra, đề tài đề xuất một số quan điểm cơ bản, các nhóm giải pháp chủ yếu và kiến nghị với các cơ quan Đảng, Nhà nước, các cơ quan báo chí nhằm tiếp tục phát huy vai trò của thông tin báo chí trong phục vụ và kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, quản lý, và đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý đối với thông tin báo chí ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới toàn diện và đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Để đạt mục tiêu nêu trên, đề tài tập trung  thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Một là, phân tích làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn thông tin báo chí với công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế;

- Hai là, phân tích kinh nghiệm phát huy vai trò của thông tin báo chí đối với công tác lãnh đạo, quản lý ở một số nước trên thế giới;

- Ba là, phân tích những yếu tố tác động và khảo sát thực trạng vai trò của thông tin báo chí với công tác lãnh đạo, quản lý; vai trò của công tác lãnh đạo, quản lý đối với thông tin báo chí ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế;

- Bốn là, nêu rõ những vấn đề cấp bách đang đặt ra về thông tin báo chí với công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay;

- Năm là, đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm tiếp tục phát huy vai trò của thông tin báo chí trong phục vụ và kiểm tra, giám sát công tác LĐQL; đồng thời đổi mới công tác LĐQL đối với thông tin báo chí, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới toàn diện và đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong thời gian tới.

- Sáu là, đề xuất kiến nghị với Đảng, Nhà nước, các cơ quan lãnh đạo, quản lý; các cơ quan báo chí Trung ương và địa về nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin báo chí phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý và tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý đối với báo chí nói chung, thông tin báo chí nói riêng.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Đức Lợi

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Thông tấn xã Việt Nam

5. Tổng kinh phí thực hiện: 2.500 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.500 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:          không

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng 10/2014

Kết thúc: tháng 4/2017

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: không.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Đức Lợi

CN

Thông tấn xã Việt Nam

2

Lưu Văn An

PGS,TS

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

3

Dương Xuân Ngọc

GS,TS

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

4

Ngô Đình Xây

PGS,TS

Ban Tuyên giáo Trung ương

5

Đỗ Thị Thu Hằng

PGS,TS

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

6

Đinh Thị Thu Hằng

PGS,TS

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

7

Phạm Quang Ngãi

CN

Thông tấn xã Việt Nam

8

Nguyễn Mạnh Cường

CN

Thông tấn xã Việt Nam

9

Nguyễn Hồng Giang

CN

Thông tấn xã Việt Nam

10

Nhạc Phan Linh

TS

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về sản phẩm khoa học

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành

Số TT

Tên sản phẩm

Số lượng

Khối lượng

Chất lượng

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

Xuất sắc

Đạt

Không đạt

1

Báo cáo tổng hợp

 

X

 

 

X

 

 

X

 

2

Báo cáo tóm tắt

 

X

 

 

X

 

 

X

 

3

Báo cáo kiến nghị

 

X

 

 

X

 

 

X

 

4

Báo cáo kết quả khảo sát, phỏng vấn sâu

 

X

 

 

X

 

 

X

 

5

Báo cáo đề xuất giải pháp phục vụ công tác LĐQL

 

X

 

 

X

 

 

X

 

6

Báo cáo đề xuất quan điểm về quản lý báo chí

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

Các bài báo khoa học:

TT

Tác giả

Tên bài báo

Tên tạp chí

Số tạp chí

1

Hà Huy Phượng

Báo chí- công cụ lãnh đạo, quản lý hiệu quả

Cộng sản

6/2015

2

Lưu Văn Thắng

Thông tin báo chí với công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay

Lý luận chính trị và truyền thông

3/2016

3

Lưu Văn An- Việt Hải

Kinh nghiệm quản lý  báo chí ở Singapo

Lý luận chính trị và truyền thông

11/2016

4

Lưu Văn An

Những yếu cầu đặt ra đối với thông tin báo chí nước ta hiện nay

Người làm báo

Tháng 6/2016

5

Lưu Văn An- Hà Thị Tường Thu

Xử lý mối quan hệ giữa công tác lãnh đạo, quản lý với thông tin báo chí ở Trung Quốc

Người làm báo

Tháng 11/2016

6

Nguyễn Xuân Phong-Trần Quyết Thắng

Vai trò của báo chí trong thực thi chính sách công ở Việt Nam

Lý luận chính trị và truyền thông

1/2016

7

Lưu Văn An- Phạm Thị Bích Hà

Báo chí và chính trị ở Cộng hòa Pháp

Lý luận chính trị

7/2016

8

Lưu Văn An- Nguyễn Hồng Giang

Kinh nghiệm giải quyết mối quan hệ giữa thông tin báo chí với giới chính trị ở Nhật Bản

Thông tin đối ngoại

5/2016

9

Lưu Văn Thắng- Phạm Quang Ngãi

Vai trò thông tin báo chí trong quản lý xã hội Mỹ

Thông tin đối ngoại

11/2016

10

Nguyễn Đức Hạnh

Nâng cao hiệu quả thông tin báo chí phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay

Lý luận chính trị và truyền thông

6/2016


Hướng dẫn viết luận văn thạc sĩ, tiểu luận môn học cao học:

TT

Tác giả luận văn

Tên luận văn

Người hướng dẫn

Năm thực hiện

1

Đỗ Thị Mai Phương

Báo chí tỉnh Phú Thọ phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý hiện nay

PGS,TS Hà Huy Phượng

2015-2016

2

Học viên lớp cao học chuyên ngành Báo chí, Quản lý báo chí

50 tiểu luận: Thông tin báo chí phục vụ công tác lãnh đạo quản lý

PGS,TS Lưu Văn An

2016


1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao:

Số TT

Tên sản phẩm

Thời gian dự kiến ứng dụng

Cơ quan dự kiến ứng dụng

Ghi chú

1

Báo cáo đề xuất giải pháp phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý

Từ năm 2017

Ban Tuyên giáo Trung ương

 

2

Báo cáo đề xuất quan điểm về quản lý báo chí

 

Từ năm 2017

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

3

Sách: Thông tin báo chí với công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế

Từ năm 2017

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ báo chí, xuất bản

1.3.Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng:

Số TT

Tên sản phẩm

Thời gian ứng dụng

Tên cơ quan ứng dụng

Ghi chú

1

Nội dung nghiên cứu của đề tài đã được ứng dụng vào nghiên cứu và giảng dạy cử nhân, cao học

Năm 2015-2017

Khoa Báo chí, Khoa Phát thanh Truyền hình, Khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Trường Cao đẳng Truyền hình

 

2

Kết quả nghiên cứu đã được TTXVN áp dụng vào công tác phối hợp hoạt động với các tổ chức, cơ quan Đảng và Nhà nước, vào việc xử lý và quản lý thông tin báo chí tại các đơn vị

Năm 2016-2017

Thông tấn xã Việt Nam

 

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về báo chí, thông tin báo chí, lãnh đạo, quản lý; mối quan hệ giữa thông tin báo chí với công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam. Phân tích vai trò của thông tin báo chí đối với công tác lãnh đạo, quản lý và vai trò, trách nhiệm của các cơ quan Đảng và Nhà nước đối với thông tin báo chí;

- Khảo sát và rút ra những bài học kinh nghiệm về phát huy vai trò của báo chí đối với công tác lãnh đạo, quản lý, về quản lý báo chí của một số nước tiên tiến trên thế giới (Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapo), có giá trị tham khảo đối với Việt Nam;

- Đánh giá được những yếu tố tác động đến mối quan hệ giữa thông tin báo chí với công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam. Đưa ra bức tranh chung về vai trò của thông tin báo chí đối với công tác lãnh đạo, quản lý; và vai trò của công tác lãnh đạo, quản lý đối với thông tin báo chí ở nước ta hiện nay. Đây là căn cứ rất quan trọng để đề xuất những chủ trương, chính sách đối với hoạt động báo chí và hoạt động lãnh đạo, quản lý.

- Trên cơ sở khoa học và thực tiễn, đề tài nêu rõ những vấn đề cấp bách đang đặt ra về thông tin báo chí với công tác lãnh đạo, quản lý hiện nay, đòi hỏi phải tập trung giải quyết

- Đề tài đã phân tích các quan điểm và đề xuất các nhóm giải pháp nhằm phát huy vai trò của thông tin báo chí đối với công tác lãnh đạo, quản lý; trong đó nhấn mạnh các nhóm giải pháp nâng cao nhận thức của các nhà lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ báo chí trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; đổi mới thể chế, cơ chế, chính sách; đổi mới nội dung, phương thức tiếp nhận và xử lý, cung cấp thông tin báo chí; nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động báo chí, phát huy hiệu quả các nguồn lực (đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ, phóng viên báo chí, cơ sở vật chất, trang thiết bị…) để nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin báo chí phản ánh và phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, đồng thời đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý đối với báo chí và thông tin báo chí, phù hợp với thời kỳ đổi mới toàn diện và đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

- Đề tài đề xuất kiến nghị với Đảng, Nhà nước, các Ban đảng (Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng), các Bộ ngành Trung ương (Bộ Thông tin và Truyền thông), các cơ quan báo chí Trung ương (Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản...), chính quyền địa phương, các cơ quan báo chí địa phương... về nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin báo chí phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý và tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý đối với báo chí nói chung, thông tin báo chí nói riêng.

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.1. Hiệu quả kinh tế

      Áp dụng, kết quả nghiên cứu của đề tài, các cơ quan báo chí tiết kiệm chi phí, thời gian, nâng cao hiệu quả kinh tế, khi đổi mới phương thức hoạt động, rút gọn quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin, tăng cường phối hợp hoạt động với các cơ quan lãnh đạo, quản lý.

3.2. Hiệu quả xã hội:

- Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan báo chí trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ phục vụ và phản ánh công tác lãnh đạo, quản lý;

- Tạo chuyển biến trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý trong đánh giá đúng mức tầm quan trọng của thông tin báo chí, từ đó tăng cường hợp tác, phối hợp hoạt động giữa các cơ quan lãnh đạo quản lý với cơ quan báo chí.

- Nâng cao nhận thức trong xã hội về vai trò của công tác lãnh đạo, quản lý và vai trò của báo chí và thông tin báo chí.
 

III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện
: (đánh dấu X  vào ô tương ứng):

- Nộp hồ sơ đúng hạn

X

- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng

 

- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng

 

2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Xuất sắc

X

- Đạt

 

- Không đạt

 

        Giải thích lý do: Các sản phẩm đều đạt chất lượng cao, số bài báo được đăng tải, xã hội hóa vượt gấp hai lần so với số đăng ký; kết quả của đề tài được ứng dụng thiết thực vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ báo chí và chính trị học ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền,

Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật.

 

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên

Lượt xem: 3383

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)