Địa chỉ cơ quan:

Thứ trưởng: Trần Văn Tùng

Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội 
Số phòng: 410
Điện thoại cơ quan: 024.
38263387
Điện thoại nội bộ: 04100

Lĩnh vực phụ trách:

- Xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách thuộc các lĩnh vực ứng dụng, phát triển, chuyển giao và đổi mới công nghệ; thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; các Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ;các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia.

- Công tác tổ chức cán bộ (giúp Bộ trưởng);

- Công tác thi đua, khen thưởng (giúp Bộ trưởng);

- Hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Bộ;

- Hoạt động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ (Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh,…).