Số thông báo 2021.5.24.01
Tên thông báo Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc
Thời điểm bắt đầu nhận HS 25/05/2021
Thời điểm kết thúc nhận HS 23/07/2021
Địa điểm nhận Hồ sơ điện tử nộp trực tuyến theo địa chỉ: http://stm.most.gov.vn và bản gốc nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện về Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.
Nội dung

Tệp đính kèm:

- Thông báo tuyển chọn

- Mẫu Thuyết minh

- Thông tư số 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019

- Phụ lục các Biểu mẫu kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019

- Quyết định số 3543/QĐ-BKHCN ngày 26/11/2019

 

Nguồn: Vụ Hợp tác quốc tế

Quay lại