Ngày 13/9/2019, tại Đà Nẵng, Vụ Công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về khu công nghệ cao. Ông Đàm Bạch Dương, Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao chủ trì Hội nghị.
Ngày 16/09/2019  | Xem tiếp
Nghị định số 40/2014/NĐ-CP và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP đã góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, thể chế hóa chủ trương của Đảng về phát triển, trọng dụng, thu hút nhân lực khoa học và công nghệ (KH&CN), tạo điều kiện phát huy năng lực, cống hiến của cán bộ KH&CN với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, trong quá trình triển khai có một số quy định cần được chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật để phù hợp với bối cảnh hội nhập hiện nay.
Ngày 12/09/2019  | Xem tiếp
Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1068/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là “Chiến lược”).
Ngày 05/09/2019  | Xem tiếp
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ (Luật số 42/2019/QH14) vừa được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 14 tháng 6 năm 2019. Luật này được Quốc hội thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn nhằm kịp thời nội luật hóa các nghĩa vụ phải thi hành ngay trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 14/01/2019.
Ngày 19/07/2019  | Xem tiếp
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 60/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.
Ngày 12/07/2019  | Xem tiếp
Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BKHCN quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ.
Ngày 26/06/2019  | Xem tiếp
Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 51/2019/NĐ-CP).
Ngày 24/06/2019  | Xem tiếp
Ngày 13/6/2019, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội thảo phổ biến các nội dung liên quan đến hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng quy định tại Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.
Ngày 13/06/2019  | Xem tiếp
Nhằm hiện thực hóa quyết sách chiến lược quan trọng của Nhà nước về khuyến khích phát triển hệ thống doanh nghiệp KH&CN, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ cho ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh, ngày 30/5/2019, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Cục PTTTDN KH&CN) tổ chức Hội thảo “về chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ” tại thành phố Hà Nội. Hội thảo do Ông Trần Xuân Đích - Phó Cục trưởng Cục PTTTDN KH&CN chủ trì. Tham dự Hội thảo có TS. Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục PTTTDN KH&CN cùng các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc của 11 Sở KH&CN trên toàn quốc.
Ngày 12/06/2019  | Xem tiếp
Ngày 27 tháng 5 năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 2588/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00074 cho sản phẩm dứa Đồng Giao. Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp là Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này.
Ngày 05/06/2019  | Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :