Địa chỉ cơ quan:

Thứ trưởng: Trần Hồng Thái

Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Số phòng: 302
Điện thoại cơ quan: 024.35561188
 

Lĩnh vực phụ trách:

a) Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực:

Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ trong các ngành kinh tế - kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên; năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ hạt nhân; các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước; các chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ; Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

b) Phụ trách các đơn vị:

- Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên;

- Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế-kỹ thuật;

- Cục An toàn bức xạ và hạt nhân;

- Cục Năng lượng nguyên tử;

- Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam;

- Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia;

- Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước;

- Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia.

c) Các địa phương phụ trách theo dõi:

- Các tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

d) Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Ủy ban:

- Ban Chỉ đạo Trung ương “Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

- Ban Chỉ đạo Quốc gia xây dựng xã hội học tập;

- Ban Chỉ đạo Biên soạn và xuất bản lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015);

- Ban Chỉ đạo Đề án “Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”;

- Ban Chỉ đạo Phát triển Lưới điện thông minh tại Việt Nam;

- Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm;

- Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã;

- Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản;

- Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai;

- Ban Chỉ đạo Quốc gia về tăng trưởng xanh;

- Ban chỉ đạo Quốc gia dân số và phát triển;

- Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tại và tìm kiếm cứu nạn;

- Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động “Không còn nạn đói ở Việt Nam, giai đoạn 2016-2025”;

- Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Ban Chỉ đạo Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Ban Chỉ đạo Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc;

- Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia;

- Hội đồng An toàn hạt nhân quốc gia;

- Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia

- Hội đồng Nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng;

- Hội đồng thẩm định Nhà nước công trình đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh, tuyến Metro số 5 giai đoạn 1;

- Hội đồng Quốc gia về tài nguyên nước;

- Hội đồng Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động;

- Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia;

- Hội đồng Trường Đại học Việt - Đức;

- Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Hội đồng Trường Đại học khoa học và công nghệ Hà Nội;

- Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ;

- Ủy ban Quốc gia về Thập kỷ giáo dục vì sự phát triển bền vững của Việt Nam;

-  Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam;

- Ủy ban chỉ đạo Quốc gia thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế Biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

-  Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu;

- Ủy ban Biên giới quốc gia;

- Ủy ban sông Mê Công Việt Nam;

- Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, ủy ban khác theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.