Địa chỉ cơ quan:

Bộ trưởng: Huỳnh Thành Đạt

Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội 
Số phòng: 309
Điện thoại cơ quan: 024.39438263
Điện thoại nội bộ:  03090

Lĩnh vực phụ trách:

a. Lĩnh vực phụ trách:

Chỉ đạo điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của Bộ và của ngành khoa học và công nghệ, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành khoa học và công nghệ;

- Công tác tổ chức cán bộ;

- Công tác kế hoạch và tài chính;

- Công tác thi đua, khen thưởng;

- Công tác thanh tra;

- Công tác truyền thông khoa học và công nghệ;

- Công tác xây dựng Đảng, quan hệ phối hợp với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ban cán sự đảng các Bộ, ngành Trung ương, địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội.

b. Các đơn vị phụ trách:

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Vụ Thi đua - Khen thưởng;

- Văn phòng Bộ;

- Thanh tra Bộ;

- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ.