Địa chỉ cơ quan:

Bộ trưởng: Huỳnh Thành Đạt

Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội 
Số phòng: 309
Điện thoại cơ quan: 024.39438263
Điện thoại nội bộ:  03090

Lĩnh vực phụ trách:

a) Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của Bộ và của ngành khoa học và công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ và Bộ trưởng được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành khoa học và công nghệ;
- Công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử;
- Công tác cán bộ;
- Công tác kế hoạch và tài chính;
- Công tác thi đua, khen thưởng;
- Công tác thanh tra;
- Công tác truyền thông khoa học và công nghệ;
- Tổ chức thực hiện Chiến lược Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030.
- Công tác xây dựng Đảng, quan hệ phối hợp với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ban cán sự đảng các Bộ, ngành Trung ương, địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội.

c) Phụ trách các đơn vị:
- Vụ Tổ chức cán bộ;
- Vụ Kế hoạch - Tài chính;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Thi đua - Khen thưởng;
- Văn phòng Bộ;
- Thanh tra Bộ;
- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ.

d) Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Ủy ban:
- Ban Chỉ đạo các Chương trình Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì: Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030; Chương trình Phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030; Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030;
- Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế;
- Ban Chỉ đạo Xây dựng các trường đại học xuất sắc;
- Ban Chỉ đạo nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;
- Ban Chỉ đạo về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng;
- Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt;
- Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức;
- Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh;
- Hội đồng An toàn các đập thủy điện bậc thang sông Đà;
- Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ;
- Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng;
- Ủy ban Vũ trụ Việt Nam;
- Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo;
- Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số;
- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Ủy ban khác theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.