Địa chỉ cơ quan:

Thứ trưởng: Nguyễn Hoàng Giang

Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội 
Số phòng: 305
Điện thoại cơ quan: 024.39436598

Lĩnh vực phụ trách:

Nguyễn Hoàng Giang:

a. Lĩnh vực phụ trách:

- Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên; quản lý khoa học và công nghệ của các địa phương.

- Công tác pháp chế.

b. Các đơn vị phụ trách:

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên;

- Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương;

- Viện Ứng dụng công nghệ;

- Viện Nghiên cứu và phát triển Vùng;

- Văn phòng Chương trình Nông thôn – miền núi;

- Văn phòng Công nhận chất lượng.