Địa chỉ cơ quan:

Thứ trưởng: Nguyễn Hoàng Giang

Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội 
Số phòng: 305
Điện thoại cơ quan: 024.39436598

Lĩnh vực phụ trách:

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực:

- Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên; quản lý khoa học và công nghệ của các địa phương.

- Công tác pháp chế.