Địa chỉ cơ quan:

Thứ trưởng: Nguyễn Hoàng Giang

Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội 
Số phòng: 305
Điện thoại cơ quan: 024.39436598

Lĩnh vực phụ trách:

a) Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực:

- Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên; sở hữu trí tuệ; quỹ phát triển khoa học và công nghệ; quản lý khoa học và công nghệ của các địa phương.

- Công tác pháp chế.

b) Phụ trách các đơn vị:

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên;

- Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương;

- Cục Sở hữu trí tuệ;

- Viện Khoa học sở hữu trí tuệ;

- Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ;

- Quỹ Phát triển khoa học và công  nghệ quốc gia;

- Viện Ứng dụng công nghệ;

- Viện Nghiên cứu và phát triển Vùng;

- Văn phòng Công nhận chất lượng.

c) Các địa phương phụ trách theo dõi:

- Các tỉnh đồng bằng sông Hồng (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên);

- Các tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận);

- Các tỉnh Tây Nguyên (Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk).

d) Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Ủy ban:

- Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam;

- Ban Chỉ đạo Quốc gia về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường;

- Ban Chỉ đạo Quốc gia xây dựng xã hội học tập;

- Ban Chỉ đạo Biên soạn lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015);

- Ban Chỉ đạo Đề án Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;

- Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục đào tạo;

- Ban Chỉ đạo Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn đến năm 2030;

- Ban Tổ chức Giải thưởng sáng tạo Việt Nam;

- Hội đồng Lý luận Trung ương;

- Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

- Hội đồng Bảo trợ Quỹ VIFOTEC;

- Hội đồng Thương hiệu quốc gia;

- Hội đồng Quốc gia về tài nguyên nước;

- Hội đồng Trường Đại học Việt - Đức;

- Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Hội đồng Trường Đại học khoa học và công nghệ Hà Nội;

- Ủy ban Quốc gia thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế Biển Việt Nam;

- Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu;

- Uỷ ban Biên giới và Hải đảo;

- Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam;

- Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam;

- Uỷ ban Quốc gia về Thập kỷ giáo dục vì sự phát triển bền vững của Việt Nam;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Ủy ban khác theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.