Địa chỉ cơ quan:

Thứ trưởng: Nguyễn Hoàng Giang

Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội 
Số phòng: 305
Điện thoại cơ quan: 024.39436598

Lĩnh vực phụ trách:

a) Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực:

- Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ trong các ngành kinh tế - kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên; các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia; sở hữu trí tuệ; Quỹ phát triển khoa học và công nghệ; Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia; quản lý khoa học và công nghệ của các địa phương.

- Công tác báo chí, xuất bản.

b) Phụ trách các đơn vị:

- Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên;

- Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật;

- Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương;

- Cục Sở hữu trí tuệ;

- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ (giúp Bộ trưởng);

- Báo VnExpress;

- Viện Khoa học sở hữu trí tuệ;

- Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ;

- Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia;

- Viện Ứng dụng công nghệ;

- Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia;

- Viện Nghiên cứu và phát triển Vùng;

- Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước;

- Văn phòng Công nhận chất lượng;

- Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

c) Các địa phương phụ trách theo dõi:

- Các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình và Quảng Ninh;

- Các tỉnh vùng Tây Nguyên: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng.

d) Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Ủy ban:
- Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Quốc gia về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường;
- Ban Chỉ đạo Quốc gia xây dựng xã hội học tập;
- Ban Chỉ đạo Biên soạn lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015);
- Ban Chỉ đạo Đề án Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;
- Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục đào tạo;
- Ban Chỉ đạo Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn đến năm 2030;
- Ban Chỉ đạo cấp nhà nước về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ;
- Ban Chỉ đạo Lưới điện thông minh;
- Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm;
- Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã;
- Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản;
- Ban Chỉ đạo Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới;
- Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương và Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn;
- Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động Không còn nạn đói ở Việt Nam giai đoạn 2016-2025;
- Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm;
- Ban Chỉ đạo Quốc gia về dinh dưỡng;
- Ban Tổ chức Giải thưởng sáng tạo Việt Nam;
- Ban Tổ chức Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam;
- Hội đồng Lý luận Trung ương;
- Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;
- Hội đồng Bảo trợ Quỹ VIFOTEC;
- Hội đồng Thương hiệu quốc gia;
- Hội đồng Quốc gia về tài nguyên nước;
- Hội đồng Quốc gia về an toàn lao động;
- Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản;
- Hội đồng Trường Đại học Việt - Đức;
- Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Hội đồng Trường Đại học khoa học và công nghệ Hà Nội;
- Ủy ban Quốc gia thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế Biển Việt Nam;
- Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu;
- Uỷ ban Biên giới và Hải đảo;
- Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam;
- Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam;
- Uỷ ban Quốc gia về Thập kỷ giáo dục vì sự phát triển bền vững của Việt Nam;
- Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam;
- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Ủy ban khác theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.