Địa chỉ cơ quan:

Thứ trưởng: Lê Xuân Định

Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội 
Số phòng: 301
Điện thoại cơ quan: 024.39436503

Lĩnh vực phụ trách:

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực:

Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách thuộc các lĩnh vực đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ; thông tin và thống kê khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.