Địa chỉ cơ quan:

Thứ trưởng: Lê Xuân Định

Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội 
Số phòng: 301
Điện thoại cơ quan: 024.39436503

Lĩnh vực phụ trách:

a) Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực:

- Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách thuộc các lĩnh vực đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ; thông tin và thống kê khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ hạt nhân; đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

- Công tác kế hoạch - tài chính (giúp Bộ trưởng);

- Hoạt động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ (Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,…).

- Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng của Bộ.

b) Phụ trách các đơn vị:

- Vụ Kế hoạch - Tài chính (giúp Bộ trưởng);

- Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ;

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

- Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia;

- Cục An toàn bức xạ và hạt nhân;

- Cục Năng lượng nguyên tử;

- Văn phòng Đảng - Đoàn thể (Văn phòng Đảng ủy Bộ, Văn phòng Công đoàn Bộ, Văn phòng Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ);

- Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ;

- Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

c) Các địa phương phụ trách theo dõi:

Các tỉnh Đông Nam Bộ (TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh).

d) Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Ủy ban:

- Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030;

- Ban Chỉ đạo Chương trình thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Chương trình TBT);

- Ban Chỉ đạo Quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia;

- Ban Chỉ đạo dự án Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học(FIRST);

- Ban Chỉ đạo Phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp;

- Ban Chỉ đạo Kiểm kê Trung ương;

- Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia;

- Hội đồng Quy hoạch quốc gia;

- Hội đồng Giải thưởng Chất lượng quốc gia;

- Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia;

- Hội đồng Nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng;

- Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh, tuyến Metro số 5 giai đoạn 1;

- Hội đồng Quốc gia về an toàn lao động;

- Hội đồng An toàn hạt nhân quốc gia;

- Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia;

- Ủy ban CODEX Việt Nam;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Ủy ban khác theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.