Địa chỉ cơ quan:

Thứ trưởng: Lê Xuân Định

Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội 
Số phòng: 301
Điện thoại cơ quan: 024.39436503

Lĩnh vực phụ trách:

a) Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực:

- Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách thuộc các lĩnh vực kế hoạch và tài chính; thông tin và thống kê khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ; công tác cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; xây dựng Chính phủ điện tử.

- Hoạt động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ (Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,…).

- Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

- Một số công việc cụ thể, thường xuyên về quản lý, sử dụng và chế độ, chính sách đối với cán bộ theo ủy quyền của Bộ trưởng.

b) Phụ trách các đơn vị:

- Vụ Kế hoạch - Tài chính (giúp Bộ trưởng);

- Văn phòng Bộ (giúp Bộ trưởng);

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

- Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia;

- Cục Công tác phía Nam;

- Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ;

- Văn phòng Đảng - Đoàn thể (Văn phòng Đảng ủy Bộ, Văn phòng Công đoàn Bộ, Văn phòng Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ);

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành khoa học và công nghệ;

- Các doanh nghiệp thuộc Bộ;

- Tiếp tục phụ trách Ban Quản lý Khu Công nghệ Hoà Lạc cho đến khi hoàn thành việc chuyển giao về thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

c) Các địa phương phụ trách theo dõi:

- Các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh;

d) Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Ủy ban:

- Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ;

- Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công;

- Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030;

- Ban Chỉ đạo dự án Đẩy mạnh đối mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học (FIRST);

- Ban Chỉ đạo Chương trình thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Chương trình TBT);

- Ban Chỉ đạo Quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia;

- Ban Chỉ đạo Phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp;

- Ban Chỉ đạo Kiểm kê Trung ương;

- Hội đồng Giải thưởng Chất lượng quốc gia;

- Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh;

- Ủy ban CODEX Việt Nam;

- Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, ủy ban khác theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.