Địa chỉ cơ quan:

Thứ trưởng: Lê Xuân Định

Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội 
Số phòng: 301
Điện thoại cơ quan: 024.39436503

Lĩnh vực phụ trách:

a. Lĩnh vực phụ trách:

- Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách thuộc các lĩnh vực đánh giá, thẩm định và giám định công nghệ; thông tin và thống kê khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

- Công tác kế hoạch – tài chính (giúp Bộ trưởng);

- Hoạt động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ (Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,…).

b. Các đơn vị phụ trách:

- Vụ Kế hoạch – Tài Chính (giúp Bộ trưởng);

- Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ;

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

- Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia;

- Văn phòng Đảng – Đoàn thể (Văn phòng Đảng ủy Bộ, Văn phòng Công đoàn Bộ, Văn phòng Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ);

- Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ;

- Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam.