Địa chỉ cơ quan:

Thứ trưởng: Bùi Thế Duy
Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội 
Số phòng: 403
Điện thoại cơ quan: 
024.38263158
Điện thoại nội bộ: 04030

 

Lĩnh vực phụ trách:

- Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực đổi mới sáng tạo; kiểm soát thủ tục hành chính;
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;
- Tổ chức thực hiện Chiến lược Phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020;
- Công tác báo chí;
- Công tác truyền thông khoa học và công nghệ  (giúp Bộ trưởng).
- Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực công nghệ cao;
- Quản lý hoạt động công nghệ cao và các khu công nghệ cao, các khu nông nghiệp công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung;
- Công tác đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, chứng nhận hoạt động công nghệ cao;
- Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử.