Địa chỉ cơ quan:

Thứ trưởng: Trần Văn Tùng

Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội 
Số phòng: 410
Điện thoại cơ quan: 024.
38263387
Điện thoại nội bộ: 04100

Lĩnh vực phụ trách:

- Xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách về ứng dụng, phát triển, chuyển giao và đổi mới công nghệ; thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ; lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng; các Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ;

- Công tác phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ;

- Công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

- Công tác ứng dụng, phát triển, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát triển thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ; đánh giá khoa học và định giá công nghệ;

- Các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản của Bộ và kế hoạch đầu tư phát triển của ngành;

- Công tác tổ chức cán bộ (giúp Bộ trưởng);

- Công tác thanh tra (giúp Bộ trưởng);

- Hoạt động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ (Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh,…).