Địa chỉ cơ quan:

Thứ trưởng: Trần Văn Tùng

Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội 
Số phòng: 410
Điện thoại cơ quan: 024.
38263387
Điện thoại nội bộ: 04100

Lĩnh vực phụ trách:

a) Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực:

- Xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ trong các ngành kinh tế - kỹ thuật; ứng dụng, phát triển, chuyển giao và đổi mới công nghệ; thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; các Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ; các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia; quỹ đổi mới công nghệ quốc gia.

- Công tác tổ chức cán bộ (giúp Bộ trưởng);

- Công tác thi đua, khen thưởng (giúp Bộ trưởng);

- Chỉ đạo hoạt động của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc;

- Hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Bộ;

b) Các đơn vị phụ trách:

- Vụ Tổ chức cán bộ (giúp Bộ trưởng);

- Vụ Thi đua - Khen thưởng (giúp Bộ trưởng);

- Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật;

- Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc;

- Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ;

- Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia;

- Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ;

- Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước;

- Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia;

- Các doanh nghiệp thuộc Bộ.

c) Các địa phương phụ trách theo dõi:

- Các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc (Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, Bắc Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai);

- Các tỉnh Tây Bắc (Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình).

d) Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Ủy ban:

- Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030;

- Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm;

- Ban Chỉ đạo Đề án nâng cao năng lực các Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng địa phương;

- Ban Chỉ đạo Dự án hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp (BIPP);

- Ban Chỉ đạo Trung ương xây đựng Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức;

- Ban Chỉ đạo Lưới điện thông minh;

- Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm;

- Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã;

- Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản;

- Ban Chỉ đạo Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới;

- Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương và Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn;

- Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động Không còn nạn đói ở Việt Nam giai đoạn 2016-2025;

- Ban Chỉ đạo Quốc gia về dinh dưỡng;

- Ban Điều hành Đề án 844;

- Ban Tổ chức Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam;

- Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ;

- Chủ tịch Hội cựu chiến binh Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Ủy ban khác theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.