Địa chỉ cơ quan:

Thứ trưởng: Trần Văn Tùng

Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy - Hà Nội 
Số phòng: 410
Điện thoại cơ quan: 024.
38263387
Điện thoại nội bộ: 04100

Lĩnh vực phụ trách:

a. Lĩnh vực phụ trách:

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực:

- Xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách thuộc các lĩnh vực ứng dụng, phát triển, chuyển giao và đổi mới công nghệ; thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; các Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ; các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia; quỹ đổi mới công nghệ quốc gia.

- Công tác tổ chức cán bộ (giúp Bộ trưởng);

- Chỉ đạo hoạt động của Khu Công  nghệ cao Hòa Lạc;

- Hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Bộ;

b. Các đơn vị phụ trách:

- Vụ Tổ chức cán bộ (giúp Bộ trưởng);

- Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc;

- Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ;

- Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia;

- Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ;

- Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước;

- Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia;

- Các doanh nghiệp thuộc Bộ.