Thứ tư, 10/04/2024 10:20 GMT+7

Thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ và tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất chè xanh tại vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Mã số: ĐTĐL.CN-23/20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ và tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất chè xanh tại vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Mã số: ĐTĐL.CN-23/20.

Thuộc:

- Chương trình  (tên, mã số chương trình):   

+ Độc lập (tên lĩnh vực KHCN): Nông nghiệp.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

2.1. Mục tiêu chung:

Xác định được các giải pháp khoa học công nghệ và tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị từ vùng trồng, giống, kỹ thuật canh tác, chế biến, thị trường nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất chè xanh vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá được hiện trạng và xác định vùng trồng chè xanh chất lượng cao.

- Xác định được các giải pháp KH&CN đồng bộ để nâng cao chất lượng nguyên liệu và sản phẩm chè xanh chất lượng cao.

- Xác định được mô hình tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để nâng cao hiệu quả kinh tế cho sản xuất chè xanh.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Văn Toàn

Ngày, tháng, năm sinh: 1960                 Giới tính: Nam

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên cao cấp

Chức vụ:

Điện thoại: 02103865379                     Mobile: 0913351588

Fax: 02103865931                              E-mail: toanmnpb@yahoo.com.

Tên tổ chức đang công tác: Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc.

Địa chỉ tổ chức: xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc

Điện thoại: 02103865073                    Fax:  02438214163

Website:  http://www.nomafsi.com.vn

Địa chỉ: xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: TS. Lưu Ngọc Quyến

Số tài khoản: 3713.0.1043512.00000

Ngân hàng: tại Kho bạc Nhà nước thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Tên cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Khoa học và Công nghệ

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                             5.815 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:                4.300 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                        1.515 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 42 tháng, từ tháng 08/2020 đến tháng 01/2024.

Thực tế thực hiện: từ tháng 08/2020 đến tháng 01/2024.

Được gia hạn: Không.

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): không.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn

Chủ nhiệm đề tài

Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc

2

TS. Vũ Ngọc Tú

Thư ký khoa học

Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc

3

TS. Đặng Văn Thư

Thành viên chính

Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc

4

TS. Nguyễn Ngọc Bình

Thành viên chính

Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc

5

ThS. Đào Bá Yên

Thành viên chính

Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc

6

ThS. Phùng Lệ Quyên

Thành viên chính

Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc

7

ThS. Nguyễn Kiên Trung

Thành viên chính

Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc

8

ThS. Lê Văn Bảy

Thành viên chính

Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc

9

TS. Nguyễn Hữu Phong

Thành viên chính

Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc

10

ThS. Trần Xuân Hoàng

Thành viên chính

Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: 

Thời gian họp Hội đồng: Tháng 4-5/2024.

Địa điểm họp Hội đồng: Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết đăng tải tại tệp đính kèm:

- Báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, Mã số: ĐTĐL.CN-23/20.

Nguồn: Vụ Ứng dụng công nghệ và tiến bộ kỹ thuật

Lượt xem: 798

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)