Thứ ba, 17/01/2023 11:20 GMT+7

Thông báo phê duyệt Danh mục đề tài nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật và Khoa học xã hội và nhân văn được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

Ngày 14/12/2022, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt danh mục 273 đề tài nghiên cứu cơ bản (NCCB) được Quỹ tài trợ. Đây là các đề tài được các Hội đồng khoa học của Quỹ đánh giá xét chọn từ 666 hồ sơ NCCB trong KHTN&KT và 212 hồ sơ NCCB trong KHXH&NV đăng ký hợp lệ tiếp nhận từ năm 2021.

- Đề tài được NCCB trong KHTN&KT được phê duyệt tài trợ là 190 (Quyết định số 70/QĐ-HĐQL-NAFOSTED), trong đó có 04 đề tài do nhóm nghiên cứu mạnh thực hiện.

- Đề tài được NCCB trong KHXH&NV được phê duyệt tài trợ là 83 (Quyết định số 69/QĐ-HĐQL-NAFOSTED).

Số lượng phân bổ các đề tài được tài trợ trong KHTN&KT theo các ngành

STT

Ngành

Số lượng đề tài được tài trợ

1

Toán học

23

2

Khoa học Thông tin & Máy tính

13

3

Vật lý

55

4

Hóa học

27

5

Khoa học Trái đất và Môi trường

15

6

Sinh học Nông nghiệp

22

7

Cơ học

26

8

Y sinh Dược học

09

 

Tổng số

190

Số lượng phân bổ các đề tài được tài trợ trong KHXH&NV theo các ngành

STT

Ngành

Số lượng đề tài được tài trợ

1

Kinh tế học

31

2

Tâm lý học, Giáo dục học

16

3

Triết học, chính trị học, xã hội học

15

4

Luật học

6

5

Sử học, khảo cổ học

9

6

Văn học, ngôn ngữ học

3

7

Văn hóa học, nghiên cứu nghệ thuật, thông tin đại chúng và truyền thông

3

 

Tổng số

83

Sau khi Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt kinh phí các đề tài thuộc Danh mục nêu trên, Cơ quan điều hành Quỹ sẽ thông báo tới các chủ nhiệm đề tài để thực hiện việc bổ sung, chỉnh sửa thuyết minh và ký hợp đồng (dự kiến trong Quý 1 năm 2023).

Danh mục các đề tài trong lĩnh vực KHTN&KT được phê duyệt.

Danh mục các đề tài trong lĩnh vực KHXH&NV được phê duyệt.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trân trọng thông báo để các nhà khoa học, các tổ chức KHCN được biết ./.

Nguồn: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Lượt xem: 2603

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)