Thứ sáu, 23/04/2021 10:22 GMT+7

Báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Xác lập luận cứ khoa học và giải pháp tổng thể phát triển bền vững huyện đảo Trường Sa, Việt Nam, mã số: KC.09.29/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Xác lập luận cứ khoa học và giải pháp tổng thể phát triển bền vững huyện đảo Trường Sa, Việt Nam. Mã số: KC.09.29/16-20

Thuộc:

- Chương trình: Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển, Mã số: KC.09/16-20 

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Xây dựng được luận cứ khoa học và thực tiễn cho phát triển bền vững (kinh tế, xã hội và môi trường) huyện đảo Trường Sa, góp phần bảo đảm các quyền và lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông;

- Đánh giá được thực trạng phát triển huyện đảo Trường Sa theo quan điểm bền vững trong bối cảnh quốc tế và Biển Đông;

- Đề xuất được giải pháp phát triển bền vững huyện đảo Trường Sa trong điều kiện thực tế ở Biển Đông.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS. Trần Đình Lân

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                  11.100,00   triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:     11.100,00   triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                             0,00            triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 07/2018

Kết thúc: 12/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Trần Đình Lân

PGS. TS.

Viện tài nguyên và Môi trường biển, Viện Hàn lâm KH& CN VN

2

Vũ Mạnh Hùng

TS.

Viện tài nguyên và Môi trường biển, Viện Hàn lâm KH& CN VN

3

Nguyễn Văn Quân

PGS. TS.

Viện tài nguyên và Môi trường biển, Viện Hàn lâm KH& CN VN

4

Nguyễn Đăng Ngải

TS

Viện tài nguyên và Môi trường biển, Viện Hàn lâm KH& CN VN

5

Nguyễn Văn Thảo

TS.

Viện tài nguyên và Môi trường biển, Viện Hàn lâm KH& CN VN

6

Phạm Thế Thư

TS.

Viện tài nguyên và Môi trường biển, Viện Hàn lâm KH& CN VN

7

Vũ Việt Hà

TS.

Viện Nghiên cứu Hải sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

8

Phạm Sỹ Hoàn

ThS.

Viện Hải dương học

9

Nguyễn Thị Nhung

TS.

Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KH&CN VN

10

Đinh Văn Huy

TS.

Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện Hàn lâm KH&CN VN


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia KC.09.29/16-20 (.pdf)

Báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia KC.09.29/16-20 (.doc)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 340

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)