Thứ hai, 22/02/2021 15:12 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Ứng xử của người Việt Nam hiện nay trong các không gian công cộng; Mã số: KX.01-48/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Ứng xử của người Việt Nam hiện nay trong các không gian công cộng; Mã số: KX.01-48/16-20

Thuộc:

- Chương trình  (tên, mã số chương trình): Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Mã số: KX.01/16-20

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

2.1. Mục tiêu khái quát:

- Làm rõ cơ sở lý luận về ứng xử của con người trong không gian công cộng

- Đánh giá thực trạng ứng xử của con người Việt Nam hiện nay trong các không gian công cộng

- Đề xuất giải pháp

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Làm rõ và xây dựng cơ sở lý luận, phương pháp luận nghiên cứu, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ứng xử của con người Việt Nam hiện nay trong các không gian công cộng.

- Mô tả, phân tích và đánh giá thực trạng, nguyên nhân và xu hướng ứng xử của con người Việt Nam hiện nay trong không gian công cộng.

- Đánh giá và phân tích trách nhiệm xã hội và nguyên nhân dẫn đến những ứng xử lệch chuẩn hiện nay của con người Việt Nam trong không gian công cộng.

- Đánh giá và phân tích vai trò của không gian công cộng đối với văn hóa ứng xử của con người Việt Nam hiện nay.

- Đề xuất những giải pháp cơ bản để phát huy những ứng xử phù hợp và điều chỉnh những ứng xử chưa phù hợp (hành vi lệch chuẩn) của người Việt Nam hiện nay.

 

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Trịnh Văn Tùng

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

5. Tổng kinh phí thực hiện: 3.050 triệu đồng (Ba tỉ không trăm năm mươi triệu đồng).

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.050 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 18 tháng

Bắt đầu: Tháng 6 năm 2019

Kết thúc: Tháng 11 năm 2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): Không

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Trịnh Văn Tùng

PGS.TS, Chủ nhiệm

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

2

Bùi Văn Tuấn

TS, Thư ký

Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, ĐHQGHN

3

Mai Anh

TS

Khoa Quốc tế, ĐHQGHN

4

Nguyễn Thị Kim Hoa

PGS.TS

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

5

Bùi Hoài Sơn

PGS.TS

Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Bộ VH,TT&DL

6

Hoàng Thu Hương

PGS.TS

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

7

Đặng Kim Khánh Ly

TS

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

8

Lê Văn Lợi

PGS.TS

Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

9

Nguyễn Đức Vinh

PGS.TS

Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

10

Phạm Hương Trà

PGS.TS

Học viện Báo chí và Tuyên truyền


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: KX.01-48/16-20 (.pdf)

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 219

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)