Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quản lý sản phẩm, dịch vụ Halal

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 25/06/2024, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 25/07/2024

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Công văn số 10232/VPCP-KGVX ngày 29/12/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan liên quan thực hiện đề nghị xây dựng Nghị định theo đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền và quy định, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức triển khai xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quản lý sản phẩm, dịch vụ Halal (Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định), gồm: (1) Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị định; (2) Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách; (3) Báo cáo Tổng kết đánh giá thi hành pháp luật về quản lý sản phẩm, dịch vụ Halal; (4) Đề cương dự thảo Nghị định.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 86 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ đăng tải hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến rộng rãi của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thời gian đăng tải (30 ngày): từ ngày 25/6/2024 đến ngày 25/7/2024.

Ý kiến của tổ chức, cá nhân xin vui lòng gửi về Uỷ ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, số điện thoại liên hệ: 02437911636; Fax: 024.37911635; E-mail: vuhchq@tcvn.gov.vn)

Trân trọng cảm ơn./.