Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa bằng phương thức điện tử

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/04/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/06/2022

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Ngày 09/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa:

Tại khoản 4 Điều 10 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Nghị định số 111/2021/NĐ-CP quy định như sau: “4. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa quy định tại điểm d khoản 1 Điều này bằng phương thức điện tử.”.

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa bằng phương thức điện tử.

Theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ đăng tải toàn văn dự thảo Thông tư trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến rộng rãi của tổ chức, cá nhân. 

Ý kiến của tổ chức, cá nhân xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, địa chỉ số 76 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội), đồng thời gửi file điện tử qua địa chỉ email: qlghinhan@tcvn.gov.vn để kịp thời tổng hợp.

Trân trọng cảm ơn./.