Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 13/09/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 07/10/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên tăng năng suất, tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, coi việc nhập khẩu, chuyển giao và làm chủ công nghệ là một giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực nội sinh, trình độ, năng lực khoa học và công nghệ trong nước, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Dự thảo Tờ trình và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Để hoàn thiện các Dự thảo theo quy định, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý Cơ quan có ý kiến góp ý cho Dự thảo Tờ trình và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn bản góp ý của Quý Cơ quan đề nghị gửi về Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ, tòa nhà số 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội,  đồng thời gửi bản mềm qua email: khtc.sati@most.gov.vn để tổng hợp (điện thoại liên hệ: Ông Nguyễn Trường Phi - 0868 928 755).