Dự thảo Thông tư quy định quản lý Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 01/04/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 31/05/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện Quyết định số 157/QĐ-TTg ngày 01/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình Phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Thông tư quy định quản lý Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030.

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị tổ chức, cá nhân nghiên cứu và cho ý kiến đối với dự thảo Thông tư.

Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật) theo địa chỉ: 113 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, địa chỉ email: tmhoan@most.gov.vn, số điện thoại liên hệ: 0904084668 trước ngày 31/5/2021 để tổng hợp và tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn./.