Dự thảo Thông tư quy định phương pháp xác định các yếu tố hình thành giá cơ sở xăng dầu và Thông tư quy định về quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Điều Nghị định số........ /2021/NĐ-CP ngày tháng năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 18/02/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 25/02/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Xuân Định tại Công văn số 1029/BTC-QLG ngày 29/01/2021 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến Dự thảo Thông tư quy định phương pháp xác định các yếu tố hình thành giá cơ sở xăng dầu  và Thông tư quy định về quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Điều       Nghị định số........ /2021/NĐ-CP ngày     tháng      năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2014/N Đ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (gọi tắt là dự thảo Thông tư), Vụ Kế hoạch - Tài chính đề nghị các đơn vị tham gia góp ý dự thảo Thông tư nêu trên.

Công văn góp ý xin được gửi về Vụ Kế hoạch - Tài chính trước ngày 25/02/2021 và email: ntlanh@most.gov.vn để kịp thời tổng hợp.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp./.