Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 17/11/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 17/01/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật, dự thảo nghị quyết được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (dự án Luật).

Để tiếp tục hoàn thiện dự án Luật, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các cá nhân, cơ quan, tổ chức nghiên cứu, cho ý kiến đối với các tài liệu, bao gồm: (1) Dự thảo Tờ trình Chính phủ về việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; (2) Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (dự thảo số 1).

Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Cục Sở hữu trí tuệ) trước ngày 17/01/2021 để tổng hợp (Thông tin chi tiết xin liên hệ: Chị Vũ Thị Thảo, điện thoại: 024.38583069, máy lẻ 1211).

Trân trọng cảm ơn./.