Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 22/02/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 03/03/2020

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Thông báo số 52/TB-VPCP ngày 02/02/2019 của Văn phòng Chính phủ với nội dung trọng tâm là tiếp tục triển khai Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao giai đoạn sau 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã nghiên cứu và xây dựng dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030. Để việc xây dựng dự thảo Tờ trình và Quyết định được đồng bộ, thống nhất, chất lượng và hiệu quả, đảm bảo tính khả thi, Bộ KH&CN đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, cho ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Quyết định và Tờ trình nêu trên để Bộ KH&CN tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Văn bản tham gia ý kiến của Quý Cơ quan xin gửi về Bộ KH&CN (thông qua Vụ Công nghệ cao) trước ngày 03/03/2020 (File văn bản xin gửi về Bộ KH&CN qua email: blhuong@most.gov.vn).

Chi tiết liên hệ: Bùi Thị Liên Hương, chuyên viên Vụ Công nghệ cao, Bộ KH&CN; Điện thoại: 0983603345.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.