Dự thảo Thông tư Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 16/04/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 16/06/2019

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Ngày 15/6/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí thay thế Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016, trong đó có một số nội dung mới liên quan đến quản lý đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh khí, hoạt động pha chế khí. Nghị định số 87/2018/NĐ-CP được ban hành thay thế Nghị định số 19/2016/NĐ-CP nên Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; Thông tư số 15/2013/TT-BKHCN ngày 12/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 và Thông tư số 11/2016/TT-BKHCN ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí đã hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 54 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Để triển khai Nghị định số 87/2018/NĐ-CP, Bộ Khoa học và Công nghệ đã dự thảo Thông tư quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí (gửi kèm theo), trong đó đối với hoạt động pha chế khí, dự thảo Thông tư xây dựng theo hướng cải cách thủ tục hành chính, thương nhân pha chế khí lập hồ sơ theo quy định tại Thông tư, lưu giữ hồ sơ này tại thương nhân và chỉ gửi bản tự công bố phù hợp điều kiện pha chế khí về cơ quan quản lý để phục vụ cho việc hậu kiểm và thương nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về các khai báo, công bố của mình.

Để có cơ sở ban hành Thông tư nói trên, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý Cơ quan nghiên cứu, có ý kiến góp ý và gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 16/6/2019 theo địa chỉ: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ), số 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.37911636-Fax: 024.37911595 - Email: vuhchq@tcvn.gov.vn.

Sau thời gian nói trên, nếu Bộ Khoa học và Công nghệ không nhận được ý kiến góp ý thì được hiểu là Quý Cơ quan đã đồng ý với dự thảo Thông tư.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Cơ quan./.