Dự thảo Quyết định về một số chính sách hỗ trợ nhập khẩu công nghệ đến năm 2025

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 20/07/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/09/2018

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW và thực hiện trách nhiệm được giao tại khoản 2 Điều 54 Luật Chuyển giao công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành nghiên cứu xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ nhập khẩu công nghệ đến năm 2025

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, cho ý kiến đối với nội dung của Dự thảo Thông tư nêu trên.

Văn bản góp ý của Quý cơ quan (gồm cả file điện tử) đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ; điện thoại: 04.22423403; email: csdm@most.gov.vn), số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội trước ngày 20 tháng 9 năm 2018.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.