Lỗi

Lỗi Phần Web: Không hiển thị hay nhập được Phần Web hay Điều khiển Biểu mẫu Web trên Trang này. Không tìm thấy loại DVC.Webpart.Web.DVC_Webpart.Tracuu_Portal.Tracuu_Portal, DVC.Webpart.Web, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=57b514221fb0b017 hoặc loại không được đăng ký là an toàn. ID Tương quan: ba57f29f-5288-c098-f9bb-ed8bb9ce7da1.

Chi tiết Lỗi:
[UnsafeControlException: Không hiển thị hay nhập được Phần Web hay Điều khiển Biểu mẫu Web trên Trang này. Không tìm thấy loại DVC.Webpart.Web.DVC_Webpart.Tracuu_Portal.Tracuu_Portal, DVC.Webpart.Web, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=57b514221fb0b017 hoặc loại không được đăng ký là an toàn.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)