Dự thảo: Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 86/2012/NĐ-CP và biện pháp thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/06/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 10/08/2021

Nội dung văn bản:

Ngày 04/6/2021, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 3733/VPCP-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc đồng ý đối với đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 86/2012/NĐ-CP và biện pháp thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa (dự thảo Nghị định).

Đến nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị định và chuyển sang bước xin ý kiến của Bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Để hoàn thiện dự thảo Nghị định, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị có ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định và đề xuất phương án lựa chọn tại khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị định.

Thời gian đăng tải từ ngày 10/6/2021 đến ngày 10/8/2021.

Trân trọng cảm ơn./.

Các ý kiến đóng góp

Nội dung

Hiển thị: Mục / Trang
Quay lại trang danh sách dự thảo văn bản