Dự thảo: Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/04/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/06/2021

Nội dung văn bản:

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị tổ chức, cá nhân nghiên cứu và cho ý kiến đối với dự thảo Thông tư.

Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) theo địa chỉ: 113 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, trước ngày 15/6/2021 để tổng hợp và tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn./.

Các ý kiến đóng góp

Nội dung

Hiển thị: Mục / Trang
Quay lại trang danh sách dự thảo văn bản