Số thông báo 2021.7.20.05
Tên thông báo Thông báo tuyển chọn, xét chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Quyết định số 1893/QĐ-BKHCN ngày 16/7/2021 )
Thời điểm bắt đầu nhận HS 19/07/2021
Thời điểm kết thúc nhận HS 30/09/2021
Địa điểm nhận Hồ sơ điện tử nộp trực tuyến theo địa chỉ: https://stm.most.gov.vn và bản gốc nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện về Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội
Nội dung

Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-BKHCN ngày 16/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thuộc “ Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học Biển giai đoạn 2017 – 2025” – Lĩnh vực Khoa học trái đất

(Nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

Để tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

1. Phương thức tuyển chọn, xét giao trực tiếp được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước, Chi tiết xin xem tại Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp được xây dựng theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo các Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận hồ sơ:

- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ là ngày đến của bưu kiện) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Hồ sơ điện tử nộp trực tuyến theo địa chỉ: https://stm.most.gov.vn 

4. Thời hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 ngày 30/9/2021.

Tệp đính kèm:

Quyết định số 1893/QĐ-BKHCN ngày 16/7/2021

Thông báo số 2516/TB-BKHCN ngày 14/9/2021

Nguồn: Vụ Kế hoạch - Tài chính
 

Quay lại