Số thông báo 2021.7.20.01
Tên thông báo Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp quốc gia (Quyết định số 1883/QĐ-BKHCN ngày 16/7/2021)
Thời điểm bắt đầu nhận HS 20/07/2021
Thời điểm kết thúc nhận HS 30/09/2021
Địa điểm nhận Hồ sơ điện tử nộp trực tuyến theo địa chỉ: https://stm.most.gov.vn và bản gốc nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện về Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Nội dung

​Căn cứ Quyết định số 1883/QĐ-BKHCN ngày 16/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục Đề tài nghiên cứukhoa học và phát triển công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn (Nội dung chi tiết tại Quyết định đính kèm),

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện 29 Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển Vật lý giai đoạn 2021-2025.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Chi tiết xin xem tại Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được xây dựng theo mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên;

3. Nơi nhận hồ sơ:

- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ là ngày đến của bưu kiện) hoặc gửi trực tiếp đến địachỉ: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Hồ sơ điện tử nộp trực tuyến theo địa chỉ: https://stm.most.gov.vn 

4. Thời hạn nhận hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 ngày 30/9/2021.

Tệp đính kèm:

Quyết định số 1883/QĐ-BKHCN ngày 16/7/2021 (.pdf)

Quyết định số 1883/QĐ-BKHCN ngày 16/7/2021 (.doc)

Thông báo số 2511/TB-BKHCN ngày 14/9/2021

Nguồn: Vụ Kế hoạch - Tài chính

Quay lại