Số thông báo 2022.12.1.01
Tên thông báo Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (theo Quyết định số 1604/QĐ-BKHCN và Quyết định số 1605/QĐ-BKHCN ngày 24/8/2022)
Thời điểm bắt đầu nhận HS 01/12/2022
Thời điểm kết thúc nhận HS 31/01/2023
Địa điểm nhận Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Nội dung

Thực hiện Quyết định số 1604/QĐ-BKHCN ngày 24/8/2022 và Quyết định số 1605/QĐ-BKHCN ngày 24/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn. Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyện chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Hồ sơ nhiệm vụ được chuẩn bị theo mẫu do Bộ Khoa  học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

3. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Thời hạn nộp Hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 31 tháng 01 năm 2023, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là 31 tháng 01 năm 2023 (nếu có).

Tệp đính kèm:

Quyết định số 1604/QĐ-BKHCN ngày 24/8/2022

Quyết định số 1605/QĐ-BKHCN ngày 24/8/2022

Nguồn: Vụ Kế hoạch – Tài chính

 

 

 

Quay lại