Khai mạc Tuần lễ ĐMST và Ngày hội khởi nghiệp Techfest Hải Phòng 2023