Thứ hai, 15/10/2018 16:31 GMT+7

THANH TRA CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MIỀN NÚI (09/07/2018)

Chương trình Nông thôn miền núi (NTMN) là Chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN), do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhằm hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi. Chương trình bắt đầu triển khai từ năm 1998 và thực hiện theo từng giai đoạn với thời hạn nhất định. Giai đoạn 2011 – 2015, Chương trình được phê duyệt và triển khai thực hiện theo Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 01/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Từ 2016 đến nay, Chương trình được phê duyệt và triển khai thực hiện theo Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ với tên gọi có sự thay đổi: Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025. Các dự án thuộc Chương trình NTMN được chia thành 2 loại: (i) Dự án do Trung ương (Bộ KH&CN) trực tiếp quản lý và (ii) Dự án do Trung ương ủy quyền địa phương (UBND - Sở KH&CN các tỉnh, thành phố) quản lý.

Một số vấn đề của cơ chế giải quyết tranh chấp quyền đối với sáng chế tại Việt Nam nhìn từ kinh nghiệm thực tiễn của Hoa Kỳ (25/09/2015)

Trong những năm gần đây, phát triển khoa học và công nghệ được coi là quốc sách ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, vấn đề cốt yết của khoa học và công nghệ là đầu tư, bảo hộ và khai thác sáng chế lại dường như chưa thực sự được nghiên cứu và có chính sách phù hợp. Trong bài viết này, qua phân tích so sánh quy trình giải quyết tranh chấp sáng chế tại Hoa Kỳ và Việt Nam, tác giả đề xuất một số gợi mở nhằm đảm bảo hài hòa giữa bảo hộ quyền đối với sáng chế và khai thác hợp pháp các giải pháp kỹ thuật đã bộc lộ vì lợi ích cộng đồng và sự phát triển của đất nước.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :
Khách online:3571
Lượt truy cập: 607509