Thứ sáu, 06/12/2019 10:00 GMT+7

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát Thủ tục hành chính và triển khai cơ chế một cửa trong giải quyết Thủ tục hành chính năm 2019

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện Điều 29 Quy chế Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) ban hành kèm theo Quyết định số 1394/QĐ-BKHCN ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng, Văn phòng Bộ đề nghị Quý đơn vị báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC và triển khai cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC tại Quý đơn vị với yêu cầu cụ thể như sau:

1. Nội dung báo cáo:

1.1 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC (Khoản 1 Điều 59 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP), cụ thể:

a) Tình hình, kết quả kiểm soát quy định TTHC:

- Tình hình, kết quả đánh giá tác động quy định về TTHC;

- Tình hình, kết quả thẩm định về TTHC tại dự án, dự thảo VBQPPL;

- Tình hình, kết quả ban hành quy định về TTHC.

b) Tình hình, kết quả kiểm soát thực hiện TTHC:

- Tình hình, kết quả công bố TTHC;

- Tình hình, kết quả giải quyết TTHC, trong đó nêu rõ số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận Một cửa; thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg (tiếp nhận hồ sơ/trả kết quả/tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả); trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ, của đơn vị.

c) Tình hình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC.

d) Tình hình, kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC.

đ) Tình hình, kết quả nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC.

e) Tình hình, kết quả công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC.

1.2. Báo cáo tình hình, kết quả triển khai cơ chế một cửa (Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP), cụ thể:

a) Tình hình triển khai hoạt động của Bộ phận Một cửa tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc; Cục Sở hữu trí tuệ; Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia; Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.

b) Tình hình công bố, công khai TTHC tại Bộ phận Một cửa.

c) Tình hình xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết từng TTHC.

d) Tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa.

đ) Tình hình, kết quả thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC.

1.3 Báo cáo tình hình, kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến:

Tình hình, kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến theo Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 675/QĐ-BKHCN ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng.

2. Thời gian chốt số liệu: Từ ngày 16/12/2018 đến hết ngày 15/12/2019.

3. Biểu mẫu kèm theo Báo cáo gồm: Biểu mẫu số 01a/VPCP/KSTT, 02b/VPCP/KSTT, 03a/VPCP/KSTT, 04a/VPCP/KSTT, 05a/VPCP/KSTT và 06a/VPCP/KSTT; 06g/VPCP/KSTT (nếu có) tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP (Biểu mẫu được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, mục Thông báo).

4. Phương thức gửi báo cáo và thời hạn gửi báo cáo:

Đề nghị Quý đơn vị gửi báo cáo về Văn phòng Bộ (qua Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, email: kstthc@most.gov.vn, điện thoại: 355 606 28) trước ngày 20/12/2019 để tổng hợp, gửi Văn phòng Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị./.


Tệp đính kèm:

Công văn số 526/VP-KSTTHC

Phụ lục Biểu mẫu

Nguồn: Văn phòng Bộ KH&CN

Lượt xem: 12288

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)