Thứ sáu, 22/11/2019 16:16 GMT+7

Thông báo về việc tổ chức bình xét khen thưởng năm 2019

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Chuẩn bị cho việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ đề nghị các đơn vị thực hiện việc tổ chức bình xét khen thưởng năm 2019 như sau:

1. Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn xét khen thưởng được thực hiện theo quy định tại:

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

- Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Bộ ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-BKHCN ngày 02/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Hồ sơ

Hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 18 Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Bộ ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-BKHCN ngày 02/01/2018, đồng thời bao gồm:

- Quyết định công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các danh hiệu “Lao động tiên tiến”; “Chiến sỹ thi đua cơ sở” của đơn vị

- Quyết định công nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở của 02 năm trước liền kế đối với cá nhân được đề nghị xét tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ.

3. Thời gian

a) Các đơn vị tổ chức bình xét khen thưởng và gửi kết quả bình xét kèm theo hồ sơ đề nghị khen thưởng về Vụ Thi đua - Khen thưởng phòng 812, Trụ sở Bộ 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội, đồng thời gửi kèm theo file mềm về địa chỉ email lmduc@most.gov.vn hoặc địa chỉ pntu@most.gov.vn chậm nhất là ngày 05/01/2020

b) Văn phòng Bộ và các Đơn vị không có tài khoản con dấu tổ chức bình xét và gửi hồ sơ đề nghị xét danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở hạn cuối là ngày 25/12/2019 về Vụ Thi đua - Khen thưởng để Vụ tổng hợp báo cáo Hội đồng sáng kiến Bộ họp xem xét, xác nhận việc áp dụng và mức độ ảnh hưởng của sáng kiến làm căn cứ xét danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và hình thức khen thưởng theo quy định. Hồ sơ chung của các Đơn vị được thực hiện theo thời gian quy định tại Điểm a nêu trên.

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện theo đúng thời gian đã quy định (quá thời gian quy định trên các đơn vị không gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng được coi như không tham gia bình xét khen thưởng năm 2019). Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị liên hệ Vụ Thi đua - Khen thưởng điện thoại 024.35560658./.


Tệp đính kèm: 3759/HĐTĐKT-TĐKT

Nguồn: Vụ Thi đua - Khen thưởng

Lượt xem: 1749

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)