Thứ tư, 20/11/2019 10:37 GMT+7

Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2019

Thực hiện Quy chế quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành theo Quyết định số 1038/QĐ-BKHCN ngày 02/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị báo cáo các nội dung sau:

1. Đối với các đơn vị được giao quản lý kinh phí sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 của Bộ

a) Báo cáo kết quả triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và tình hình quản lý, sử dụng kinh phí được giao theo Quyết định số 4091/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trong nước năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

b) Báo cáo kết quả triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ được giao (nếu có).

c) Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC của đơn vị.

d) Đánh giá kết quả, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng; những mặt đã làm được và những mặt còn hạn chế, nguyên nhân và hướng khắc phục.

e) Kiến nghị, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và định hướng công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC trong thời gian tới.

2. Đối với các đơn vị khác

2.1. Các đơn vị có chức năng đào tạo, bồi dưỡng

a) Báo cáo kết quả triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC của đơn vị.

c) Đánh giá kết quả, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng; những mặt đã làm được và những mặt còn hạn chế, nguyên nhân và hướng khắc phục.

d) Kiến nghị, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và định hướng công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC trong thời gian tới.

2.2. Các đơn vị không có chức năng đào tạo, bồi dưỡng

a) Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC của đơn vị.

b) Kiến nghị, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC trong thời gian tới.

Báo cáo của đơn vị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ (file mềm gửi vào hộp thư điện tử: vkphuong@most.gov.vn) trước ngày 05/12/2019 để triển khai các công việc tiếp theo./.


Tệp đính kèm:

Công văn số 3708/BKHCN-TCCB

Phụ lục

 

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 2160

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)