Dự thảo Kết quả Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 04/01/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 14/02/2019

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện quy định tại Điều 164 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật: “Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực phải được định kỳ hệ thống hóa và công bố kết quả hệ thống hóa 05 năm một lần. Thời điểm ấn định văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa để công bố (sau đây gọi là thời điểm hệ thống hóa) là ngày 31 tháng 12 của năm thứ năm tính từ thời điểm hệ thống hóa kỳ trước”, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thực hiện Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ kỳ 2 (từ 01/01/2014 đến 31/12/2018). Để hoàn thiện Dự thảo, kính đề nghị các cá nhân, tổ chức có ý kiến góp ý đối với Dự thảo.

Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Pháp chế), số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội trước ngày 14/02/2019 (bản mềm xin gửi về địa chỉ vuphapche@most.gov.vn) để kịp tổng hợp và tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn./.

File đính kèm