Dự thảo Thông tư Hướng dẫn danh mục vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, định mức số lượng người làm việc trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/11/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/01/2019

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã dự thảo Thông tư hướng dẫn về khung danh mục vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Để hoàn thiện Dự thảo, kính đề nghị các cá nhân, tổ chức có ý kiến góp ý đối với Dự thảo.
Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (Vụ Tổ chức cán bộ), số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội trước ngày 15/01/2019 để kịp tổng hợp và tiến hành các thủ tục tiếp theo.
Trân trọng cảm ơn./.

File đính kèm