Dự thảo Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 25/12/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 25/02/2019

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:
Hiện nay, một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quá trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã thay đổi, vì vậy, để thống nhất quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia nói chung và hoàn thiện quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư nói riêng, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư.
Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý Cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu và góp ý cho Dự thảo nêu trên. Ý kiến góp ý của Quý Cơ quan, tổ chức, cá nhân xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Vụ Hợp tác quốc tế, điện thoại: 024.39439192, fax: 024.39439987, e-mail: th-htqt@most.gov.vn) trước ngày 25/02/2019 để tổng hợp.

Trân trọng cảm ơn./.