Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 26/11/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 26/01/2019

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Để hoàn thiện dự thảo trước khi ban hành, căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý Cơ quan có ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ .

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Văn phòng Bộ, địa chỉ: 113, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, điện thoại: 024 3556 0628) và qua email (địa chỉ: kstthc@most.gov.vn) trước ngày 26/01/2019 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo. 

Trân trọng cảm ơn./.