Dự thảo Thông tư Quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 20/10/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 30/10/2018

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện Quyết định số 177/QĐ-BKHCN ngày 29/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục các văn bản soạn thảo năm 2018, Văn phòng Bộ đã xây dựng dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học Công nghệ (sau đây gọi tắt là dự thảo Thông tư).

 Thực hiện quy định tại Điều 101 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Văn phòng Bộ gửi dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư để Quý đơn vị nghiên cứu, có ý kiến góp ý, đặc biệt tập trung vào các nội dung cần yêu cầu báo cáo tại các Mẫu đề cương, Biểu số liệu liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý được phân công (dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư được đăng tải tại mục Lấy ý kiến về văn bản KH&CN trên Cổng thông tin điện tử của Bộ).

Ý kiến góp ý của Quý đơn vị đề nghị gửi về Văn phòng Bộ (qua Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, điện thoại: 024 35560628) trước ngày  30/10/2018 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ (bản điện tử xin gửi vào địa chỉ email: kstthc@most.gov.vn).

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý đơn vị./.