Cục Công tác phía Nam

 • Địa chỉ: 31 Hàn Thuyên, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028.38270483
 • Fax: 028.38294453
 • Thư điện tử: sromost@hcm.vnn.vn
 • Website:
 • Tổ chức trực thuộc
 • Chức năng nhiệm vụ
  • Cục Công tác phía Nam (được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Cơ quan đại diện của Bộ Khoa học và Công nghệ tại TP. Hồ Chí Minh) là đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý về Khoa học và Công nghệ; theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ; bảo đảm các điều kiện cần thiết để phục vụ các hoạt động của Bộ tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

   Thông tin chi tiết:
   - Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Cục Công tác phía Nam

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 028.38224525
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: pxda@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 028.3822 6084
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: vdtuan@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 028.38299623
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: lmkhanh@most.gov.vn