Cục Công tác phía Nam

 • Địa chỉ: 31 Hàn Thuyên, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028.38270483
 • Fax: 028.38294453
 • Thư điện tử: sromost@most.gov.vn
 • Website:

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Điện thoại cơ quan: 028.38299739
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: nmcuong@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 028.3822 6084
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: vdtuan@most.gov.vn
 • Điện thoại cơ quan: 028.38299623
 • Điện thoại nội bộ:
 • Số phòng làm việc:
 • Thư điện tử: lmkhanh@most.gov.vn