Thứ ba, 06/07/2021 11:36 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia: Đề tài “Nghiên cứu bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen lan Hài vân bắc (Paphiopedilum callosum (Rchb.f.) Pfitzer), lan Hài lông (Paphiopedilum hirsutissimum (Lindl.ex Hook.) Stein.) và lan Thủy tiên hường (Dendrobium amabile O’Brien.) cho vùng Bắc Trung bộ”. Mã số: NVQG-2017/06

- Thuộc Chương trình (tên, mã số chương trình): Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Tổng kinh phí thực hiện:                                   5.120,0 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:     5.120,0 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                       0 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 5 năm 2021.

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: Thạc sĩ. Phạm Anh Tám

- Các thành viên chính thực hiện nhiệm vụ:

Số TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Phạm Anh Tám

Chủ nhiệm Đề tài – Thạc sĩ

Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên

2

Nguyễn Đức Thắng

Thư ký Đề tài – Thạc sĩ

Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên

3

Trịnh Văn Hà

Thành viên chính- Cử nhân

Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên

4

Nguyễn Ngọc Quân

Thành viên chính- Kỹ sư

Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên

5

Mai Văn Chuyên

Thành viên chính- Thạc sĩ

Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa

6

Lê Đình Phương

Thành viên chính- Thạc sĩ

Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông

7

Nguyễn Trọng Quyền

Thành viên chính- Thạc sĩ

Trung tâm nghiên cứu khảo nghiệm và Dịch vụ cây trồng

8

Đặng Trọng Lương

Thành viên chính- PGS.TS

Viện Di truyền Nông nghiệp

9

Mai Đức Chung

Thành viên chính- Tiến sĩ

Viện Di truyền Nông nghiệp

10

Trần Duy Dương

Thành viên chính- Tiến sĩ

Viện Di truyền Nông nghiệp

 

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

            Tháng 8/2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số: NVQG-2017/06

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số: NVQG-2017/06

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 984

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)