Thứ sáu, 13/11/2020 17:50 GMT+7

Thông báo kết quả đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Nghiên cứu xây dựng chính sách về ngư dân, ngư nghiệp và ngư trường để phát triển nghề cá bền vững và có trách nhiệm ở Việt Nam”; Mã số: KC.09.24/16-20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: “Nghiên cứu xây dựng chính sách về ngư dân, ngư nghiệp và ngư trường để phát triển nghề cá bền vững và có trách nhiệm ở Việt Nam”; Mã số: KC.09.24/16-20.

- Chương trình  (tên, mã số chương trình): Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia KC.09/16-20  “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển”. Mã số: KC.09/16-20

- Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ

1) Xác lập được cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống chính sách đồng bộ về: Ngư dân, Ngư nghiệp và Ngư trường hướng tới phát triển nghề cá bền vững và có trách nhiệm ở Việt Nam.

2) Đánh giá đúng vai trò và vị trí của nghề cá biển Việt Nam trong phát triển kinh tế biển, hội nhập quốc tế và trong chiến lược bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

3) Đề xuất được chính sách giải quyết đồng bộ về Ngư dân, Ngư nghiệp và Ngư trường phù hợp với đặc thù của nghề cá Việt Nam.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Cao Lệ Quyên

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                 4.700          triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:     4.700          triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                                 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 9/2018

Kết thúc: Tháng 8/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Cao Lệ Quyên

Tiến sỹ Khoa học Môi trường

Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản

2

Nguyễn Quý Dương

Thạc sỹ Khai thác thủy sản

Trung tâm Tư vấn và Quy hoạch phát triển thủy sản

3

Phùng Giang Hải

Tiến sỹ Kinh tế Nông nghiệp

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển Nông nghiệp, Nông thôn

4

Hồ Công Hường

Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Viện Chiến lược Phát triển

5

Vũ Thị Hồng Ngân

Thạc sỹ Khoa học môi trường

Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản

6

Nguyễn Phương Thảo

Thạc sỹ Kinh tế phát triển

Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản

7

Nguyễn Đặng Hoàng Thư

Thạc sỹ Kinh tế công

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng

8

Đỗ Phương Linh

Thạc sỹ Quản lý tài nguyên và Môi trường

Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản

9

Phan Đăng Liêm

Thạc sỹ Khai thác thủy sản

Viện Nghiên cứu Hải sản

10

Lại Thị Thùy

Thạc sỹ Quản lý tài nguyên và Môi trường

Trung tâm Tư vấn và Quy hoạch phát triển thủy sản

11

Lê Trường Giang

Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

Trung tâm Tư vấn và Quy hoạch phát triển thủy sản

12

Nguyễn Xuân Trịnh

Tiến sỹ Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm Tư vấn và Quy hoạch phát triển thủy sản

13

Nguyễn Phi Toàn

Tiến sỹ Khai thác thủy sản

Viện Nghiên cứu Hải sản

14

Trịnh Quang Tú

Thạc sỹ Kinh tế quốc tế và phát triển

Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản

15

Đào Việt Long

Thạc sỹ kinh tế và Quản lý công

Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản

16

Hoàng Văn Cường

Thạc sỹ Kinh tế và quản lý thủy sản

Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản

17

Nguyễn Thành Bách

Thạc sỹ Quản lý công

Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản

 

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chi tiết được đăng tải tại các tệp đính kèm.
Báo cáo kết quả tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ (.pdf)
Báo cáo kết quả tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ (.doc)

 

 

Nguồn: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Lượt xem: 336

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)