Thứ sáu, 08/11/2019 15:10 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển du lịch gắn với bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu Dự trữ Sinh quyển Kiên Giang

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển du lịch gắn với bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu Dự trữ Sinh quyển Kiên Giang

- Mã số nhiệm vụ: 12/15-ĐTĐL.XH-XHTN

- Thuộc danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2015.

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Mục tiêu tổng quát: Xác lập được mô hình phát triển du lịch gắn với bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu Dự trữ Sinh quyển Kiên Giang (Khu DTSQ Kiên Giang)

Các mục tiêu cụ thể:

  • Xác lập nguyên lý chung xây dựng mô hình và một số mô hình cụ thể phát triển du lịch gắn với bảo tồn đa dạng sinh học ở các địa bàn trọng điểm bảo tồn đa dạng sinh học thuộc Khu DTSQ Kiên Giang, trong đó 02 mô hình ở VQG Phú Quốc và Khu Bảo tồn biển Phú Quốc được vận hành thử nghiệm trong thực tiễn.
  • Đề xuất các chính sách và giải pháp nhằm vận hành có hiệu quả mô hình phát triển du lịch gắn với bảo tồn đa dạng sinh học ở Khu DTSQ Kiên Giang.
  • Xác lập cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học và hoạt động phát triển du lịch cập nhật đối với Khu DTSQ Kiên Giang.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Phạm Trung Lương

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Môi trường và Phát triển Bền vững

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                                4.500 triệu đồng

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:               4.500  triệu đồng

Kinh phí từ nguồn khác:                                         0          triệu đồng

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 36 tháng

Bắt đầu: 11/2015

Kết thúc: 10/2019

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): Từ tháng 10/2018 đến tháng 10/2019 (gia hạn 12 tháng).

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:
 

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Phạm Trung Lương

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Viện Môi trường và Phát triển Bền vững

2

Võ Trí Chung

Thạc sĩ

Viện Môi trường và Phát triển Bền vững

3

Phạm Lê Thảo

Tiến sĩ

Tổng cục Du lịch

4

Hoàng Hoa Quân

Thạc sĩ

Tổng cục Du lịch

5

Nguyễn Xuân Niệm

Tiến sĩ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang

6

Đặng Trung Thuận

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học

Viện Môi trường và Phát triển Bền vững

7

Lại Vĩnh Cẩm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

8

Hồ Thanh Hải

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật

9

Hoàng Văn Thắng

Tiến sĩ

Viện Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN

10

Nguyễn Thế Chinh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường

11

Lương Hồng Quang

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia

12

Nguyễn Đức Hoa Cương

Thạc sĩ, NCS

Đại học Hà Nội

13

Nguyễn Đức Tùng

Thạc sĩ

Viện Môi trường và Phát triển Bền vững

14

Nguyễn Thanh Hải

Thạc sĩ

BQL Khu Dự trữ Sinh quyển Kiên Giang

15

Lý Minh Tài

Thạc sĩ

BQL Khu Dự trữ Sinh quyển Kiên Giang

16

KS. Phạm Văn Giàu

Kỹ sư

BQL Khu Dự trữ Sinh quyển Kiên Giang

17

Nguyễn Diệp Mai

Tiến sĩ

Sở Văn hóa Thể thao Kiên Giang


Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

 

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 1342

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)