Thứ bảy, 31/08/2019 09:46 GMT+7

Về việc góp ý đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015 và dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/9/2017

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số:  2700 /BKHCN-TCCB

V/v góp ý dự thảo Thông tư.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 29 tháng  8  năm  2019

  Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội có Công văn số 3610/LĐTBXH-ATLĐ  ngày 20/8/2019 và Công văn số 3553/LĐTBXH-ATLĐ ngày 16/8/2019 đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ góp ý đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015 hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí ý tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

Triển khai thực hiện nội dung nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị đơn vị nghiên cứu, có ý kiến góp ý đối với 02 dự thảo Thông tư nêu trên (dự thảo Thông tư được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ, mục Thông báo).

Văn bản góp ý của đơn vị đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 06/9/2019 để tổng hợp.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị./.
 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Trần Văn Tùng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

 

 

 

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Đỗ Việt Trung

 

 

Tệp đính kèm:

Công văn số 3553/LĐTBXH-ATLĐ ngày 16/8/2019 

Công văn số 3610/LĐTBXH-ATLĐ  ngày 20/8/2019

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH

 

 

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 2643

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)