Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia “Nghiên cứu sản xuất vắc xin sử dụng cho người đến năm 2030”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 30/07/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/08/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình nghiên cứu sản xuất vắc xin sử dụng cho người, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia “Nghiên cứu sản xuất vắc xin sử dụng cho người đến năm 2030”.

Để tiếp tục hoàn thiện và chỉnh lý trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, góp ý đối với Hồ sơ trình Dự thảo Quyết định.

Ý kiến của Quý cơ quanđề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế-kỹ thuật), 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội (bản điện tử gửi qua email: lqminh@most.gov.vn) trước ngày 20/8/2021. Chi tiết liên hệ: Ông Lưu Quang Minh, số điện thoại: 0983.359986.

Hồ sơ trình Dự thảo Quyết định xem tại đây!