Dự thảo Thông tư ban hành “Sửa đổi 1:2021QCVN 20:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về thép không gỉ”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/04/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 10/06/2021

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện kế hoạch sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20:2019/BKHCN về thép không gỉ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã dự thảo Thông tư ban hành “Sửa đổi 1:2021QCVN 20:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về thép không gỉ” trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế, khu vực, nước ngoài, thực tiễn sản xuất, kinh doanh, năng lực thử nghiệm và đánh giá rủi ro.

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị tổ chức, cá nhân nghiên cứu và cho ý kiến đối với nội dung của dự thảo Thông tư nêu trên.

Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) - Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội; Số điện thoại 02432191365; Email: vutieuchuan@tcvn.gov.vn trước ngày 10 tháng 6 năm 2021 để kịp tổng hợp và tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn./.