Dự thảo Thông tư Ngưng hiệu lực Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/06/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 10/08/2020

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, trên cơ sở  kiến nghị của các doanh nghiệp, gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh do tác động của đại dịch Covid - 19, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã xây dựng dự thảo Thông tư ngưng hiệu lực của Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ” đến hết ngày 31/12/2021.

Bộ KH&CN trân trọng đề nghị các Cơ quan nghiên cứu, góp ý đối với dự thảo Thông tư (dự thảo Thông tư được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN/Mục lấy ý kiến về văn bản KH&CN).

Ý kiến góp ý của Quý Cơ quan đề nghị gửi về Bộ KH&CN (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Số 08 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội - email: vutieuchuan@tcvn.gov.vn) trước ngày 10/8/2020.