Dự thảo Chỉ thị về việc thúc đẩy doanh nghiệp trở thành trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia thông qua hoạt động đổi mới, hấp thụ và làm chủ công nghệ

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 05/06/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/06/2020

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Kính gửi:  

                   - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;

                   - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4108/VPCP-TH ngày 26/5/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy doanh nghiệp trở thành trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia thông qua hoạt động đổi mới, hấp thụ và làm chủ công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ xin gửi Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nêu trên (Dự thảo Chỉ thị được gửi kèm theo Công văn này và đăng tải tại mục Lấy ý kiến về văn bản KH&CN trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ) và đề nghị Quý cơ quan cho ý kiến về nội dung Dự thảo Chỉ thị.

Ý kiến góp ý bằng văn bản xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính, số 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội) và gửi bản điện tử qua email: ttnam@most.gov.vn trước ngày 15 tháng 6 năm 2020 để kịp tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 6 năm 2020.

Thông tin chi tiết xin liên hệ ông Tào Thành Nam, Vụ Kế hoạch - Tài chính, điện thoại cơ quan: (024) 35560684, di động: 0913378676.

          Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan.